Address:
Address:
Hotline:
Mail:
Armani Exchange áp dụng RFID để quản lý hàng hoá theo thời gian thực

Tổng quan dự án

Hệ thống quản lý cửa hàng kinh doanh miễn thuế của Tổng cục hải quan Việt Nam hiện tại đang gặp một số vướng mắc khi ứng dụng vào thực tiễn. Do đó, cần phải nâng cấp hệ thống để đảm bảo công tác quản lý, đáp ứng với các quy định mới của nhà nước.

Thách thức đặt ra

Với doanh nghiệp

 • Khi doanh nghiệp gửi chuẩn thông điệp (XML) lên hệ thống có xuất hiện lỗi, hệ thống chỉ trả về thông báo lỗi chung, chưa chỉ ra cụ thể lỗi cho doanh nghiệp,
 • Một số chuẩn thông điệp chưa phù hợp với NĐ100/2020/NĐ-CP,
 • Sau khi gửi chuẩn thông điệp lên thành công, doanh nghiệp không biết trạng thái của thông điệp trên hệ thống hải quan,
 • Hệ thống chưa xử lý sự trùng lặp của dữ liệu khi doanh nghiệp truyền chuẩn thông điệp trên hệ thống,
 • Một số báo cáo doanh nghiệp gửi lên chưa trùng khớp với báo cáo trích xuất từ hệ thống hải quan, do sự khác biệt về tên hàng hoá giữa 2 hệ thống.

Với cán bộ hải quan

 • Khi doanh nghiệp gửi thành công chuẩn thông điệp, hệ thống chưa có thông báo cho các bộ hải quan biết để thực hiện phê duyệt phiếu,
 • Một số chức năng chưa đáp ứng theo NĐ100/2020/NĐ-CP dẫ đến việc đối chiếu dữ liệu hệ thống và dữ liệu thực tế gặp nhiều khó khăn,
 • Cán bộ hải quan phải thực hiện phê duyệt quá nhiều phiếu,
 • Việc thực hiện duyệt báo cáo doanh nghiệp gửi lên gặp nhiều khó khăn, do dữ liệu trích xuất từ hệ thống không trùng khớp với dữ liệu doanh nghiệp,
 • Hệ thống hiện tại chỉ quản lý hoàng hoá, hàng mẫu, hàng thử, chưa quản lý túi, bao bì.
  Việc quản lý tem dán cho hàng hoá kinh doanh hàng miễn thuế đang gặp khó khăn.

Kết quả dự án

Với doanh nghiệp

 • Hệ thống trả về thông báo cụ thể, rõ ràng, giúp doanh nghiệp nhanh chóng nắm bắt trạng thái, cập nhật lỗi phiếu gửi,
 • Linh hoạt trong việc cập nhật tên hàng hoá mà không sợ sai lệch với báo cáo trích xuất từ hệ thống hải quan,
 • Việc bán hàng miễn thuế trong nội địa nhanh chóng, do hệ thống cho phép chuyển tiêu thụ nội địa trực tiếp, không qua hệ thống thông quan hàng hoá tự động VNACCS.

Với cán bộ hải quan

 • Giảm thao tác phê duyệt trên hệ thống,
 • Nhanh chóng thực hiện duyệt phiếu khi hệ thống tiếp nhận chuẩn thông điệp mờ từ doanh nghiệp,
 • Dữ liệu báo cáo chính xác, rõ ràng,
 • Việc quản lý tem miễn thuế hiệu quả, do thệ thống hỗ trợ linh hoạt trích xuất báo cáo kim ngạch với từng mã HS theo nguồn hàng khác nhau như: hàng hoá từ nguồn tạm nhập, hàng hoá đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu hoặc hàng hoá từ nội địa.
 • Đơn Vị Thu Hưởng

  Hải quan Việt Nam

 • Thời Gian

  September 25, 2023

 • Lĩnh Vực

  Hải quan, an ninh

 • Công Nghệ